Bảo hiểm và vai trò quan trọng với kinh tế – xã hội

bao hiem

Với sự phát triển của nền kinh tế và xã hội như hiện nay, bảo hiểm dần dần trở thành một loại hình dịch vụ quan trọng và thiết yếu. Thị trường bảo hiểm Việt Nam liên tục đánh dấu mức tăng trưởng ổn định và ngày càng thể hiện được vai trò, vị trí đối với nền kinh tế – xã hội. 

Vai trò của bảo hiểm với kinh tế – xã hội

Bảo hiểm ổn định kinh tế vĩ mô

Tính đến nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 73 công ty bảo hiểm và 01 chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, có mạng lưới phục vụ khách hàng rộng khắp cả nước với gần 900 chi nhánh, văn phòng đại diện và hơn 1 triệu đại lý.

Các chỉ tiêu phát triển của thị trường bảo hiểm như: Tổng tài sản, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế, tổng dự phòng nghiệp vụ, tổng doanh thu phí bảo hiểm, tổng vốn chủ sở hữu của các giai đoạn 2016 – 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 tăng từ 19 – 25%. Doanh thu bảo hiểm tương đương 3,5% GDP. Các loại hình sản phẩm bảo hiểm tương đối phong phú, đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo hiểm của người dân. Chất lượng dịch vụ bảo hiểm được cải thiện đáng kể.

Bảo hiểm giúp ổn định an sinh xã hội

Đến cuối năm 2020, ngành bảo hiểm đã tạo việc làm cho gần 1 triệu lao động. Các lao động đều được đào tạo bài bản và có thu nhập ổn định. Theo thống kê từ các công ty bảo hiểm, tổng số tiền được bảo hiểm là 11,7 triệu tỷ đồng. Người được bảo hiểm có thể tự thu xếp, bảo vệ mình về mặt tài chính và được bồi thường thông qua bảo hiểm trong trường hợp tai nạn hoặc bệnh tật mà không cần ngân sách gia đình hỗ trợ tài chính.

Bảo hiểm giúp bảo vệ tài chính cho các nhà đầu tư

Bảo hiểm phát huy vai trò là một công cụ, giải pháp tài chính hữu hiệu giúp cho các nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh mà không cần sử dụng đến các giải pháp tín dụng và dự phòng tài chính khác. Cho đến nay, thị trường bảo hiểm đã bảo vệ được hầu hết các loại tài sản, bao gồm các công trình xây dựng, tài sản của các thành phần kinh tế trong nước, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, mọi thành phần kinh tế từ công nghiệp, nông nghiệp đến dịch vụ, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính, gián đoạn kinh doanh, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thủy sản và các loại hình bảo hiểm khác… Đến năm 2020, mức bồi thường và quyền lợi bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm đạt 340.000 tỷ đồng.

Bảo hiểm thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, trong các hiệp định tự do hóa thương mại song phương và đa phương, ngành bảo hiểm luôn cam kết với lộ trình và mức độ mở cửa thị trường cao so với ASEAN và các nước Châu Á, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu Các nước có mức độ bảo hộ cao hơn như Nhật Bản… thu hút nhiều nước đầu tư quy mô lớn từ các lĩnh vực khác nhau, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Định hướng phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam

Trong một thời gian tới, tiềm năng phát triển của bảo hiểm Việt Nam vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm ở các quốc gia và khu vực trên thế giới đã tạo ra khoảng cách với thị trường bảo hiểm Việt Nam, đặc biệt là khoảng cách giữa hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về thị trường bảo hiểm. Theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”, phương hướng phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam có các mục tiêu và kế hoạch triển khai chính sau:

Đến năm 2025, phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân và bảo đảm an sinh xã hội. Các công ty bảo hiểm có tiềm lực tài chính mạnh, năng lực quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, trong nước và khu vực năng lực cạnh tranh.